Patiëntinformatie

Doel van de CONCOR-registratie:                              

De CONCOR-registratie is opgezet om te kunnen inventariseren hoeveel volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking er in Nederland wonen en welke problemen zich op langere termijn kunnen voordoen. Door bestaande kennis en expertise te bundelen én nieuwe kennis te verzamelen kan de zorg voor deze patiënten in de toekomst verbeteren. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 1500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. De afgelopen 40 jaar is de levensverwachting van patiënten met een aangeboren hartafwijking zeer sterk verbeterd, met name door de ontwikkelingen op het gebied van de hartchirurgie. Ondanks het feit dat het merendeel van deze patiënten geopereerd is op jonge leeftijd, blijft in veel gevallen levenslange controle bij de cardioloog noodzakelijk omdat zich bij sommige patiënten op lange termijn complicaties kunnen voordoen.

Wat wordt er geregistreerd:                                                                                

In de CONCOR-registratie worden persoonsgegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum, centrum waar u voor het laatst onder behandeling was en gegevens betreffende diagnosen en interventies (bijv. operaties) opgenomen. Om er zorg voor te dragen dat deze gegevens actueel blijven zal CONCOR met enige regelmaat de laatste brief opvragen bij uw cardioloog. Voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens vragen wij om uw toestemming. De database is ondergebracht bij Advanced Data Management (ProMISe) te Leiden.

Hoe kunt u meedoen aan de registratie:

U kunt deelnemen aan de CONCOR-registratie door de toestemmingsverklaring via de website in te vullen. U doet hierbij dan afstand van enig intellectueel eigendom of eigendomsaanspraak op patiëntengegevens en patiëntmateriaal. Als u geen toestemming voor deelname aan de registratie verleent, dan zal dit geen gevolgen voor uw verdere behandeling hebben. Deelname aan de registratie is geheel vrijwillig

Intrekken toestemming:

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken.
Uw onderzoeksgegevens worden na intrekking van uw toestemming vernietigd.
Als er al analyses met de gegevens zijn gedaan, dan worden die resultaten nog wel gebruikt.

Uw privacy wordt beschermd: 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden.
De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens die naar de onderzoekers of andere betrokken partijen worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Ter bescherming van de gegevens is een privacyreglement voor deze registratie opgesteld. Hierin zijn uw rechten en onze plichten beschreven. Tevens is er een Commissie van Toezicht benoemd die toezicht houdt op de registratie en op de juiste naleving van het reglement. 

Wie hebben er wel toegang tot uw gegevens?

Sommige personen kunnen wel toegang krijgen tot al uw gegevens. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn controleurs van het AMC en de nationale toezichthoudende autoriteiten, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij houden uw gegevens geheim. CONCOR maakt gebruik van een anonieme koppeling met het CBS (Centraal Bureau voor de statistiek) en andere zorgregistraties (zoals b.v. het Nederlands Kankerinstituut). Wij vragen u ook hiervoor toestemming te geven op het toestemmingsformulier.

 

 Waarom een CONCOR DNA-bank?                                              

 Het doel van de CONCOR DNA-bank is het vergemakkelijken van wetenschappelijk onderzoek naar de erfelijke achtergronden van aangeboren hartafwijkingen. Onderzoek zal zich richten op de   mogelijke relatie tussen klinische gegevens/diagnosen (zoals opgenomen in de CONCOR-registratie) en specifieke erfelijke kenmerken (door onderzoek van het DNA). Er zal hierbij alleen onderzoek worden verricht naar de oorzaken van aangeboren hartafwijkingen en niet naar andere erfelijke ziekten of eigenschappen. In deze biobank zal DNA van patiënten die daartoe toestemming hebben gegeven worden opgeslagen.

Meedoen met DNA-onderzoek?

Indien u besluit om mee te doen met de registratie, kunt u ook toestemming geven om eenmalig 1 buisje bloed te laten afnemen. Het is ook mogelijk om aan de registratie mee te doen zonder bloedafname.
Het is echter niet mogelijk om mee te doen aan de DNA-bank als u geen toestemming heeft gegeven voor registratie. Als u geen toestemming voor deelname aan de DNA-bank verleent, dan zal dit geen gevolgen voor uw verdere behandeling hebben. Deelname aan de DNA-bank is geheel vrijwillig.

Waarom bloed laten afnemen?

U heeft een aangeboren hartafwijking waarvoor u in het verleden al dan niet geopereerd bent.
De afgelopen jaren is de belangstelling voor erfelijke oorzaken van aangeboren hartafwijkingen sterk toegenomen. Het DNA is de stof in ons lichaam waarin de erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd.
Door moderne technieken is het mogelijk op zoek te gaan naar de erfelijke basis van aangeboren hartafwijkingen. Resultaten van deze onderzoeken kunnen in de toekomst gevolgen krijgen:
Kennis over de erfelijke oorzaken van aangeboren hartafwijkingen kan ertoe leiden dat patiënten met een aangeboren hartafwijking die zelf een kind willen krijgen beter geïnformeerd kunnen worden over de kans dat het kind ook een hartafwijking zal hebben. Mogelijk kan de kennis van de erfelijke achtergronden van aangeboren hartafwijkingen in de toekomst leiden tot veranderingen in behandeling van patiënten met een aangeboren hartafwijking.

U wilt meedoen aan de CONCOR DNA-bank:

U kunt deelnemen door de toestemmingsverklaring op de website in te vullen.
De bloedafname kan eventueel worden gecombineerd met een bestaande afspraak bij uw eigen cardioloog.U hoeft hiervoor niet naar een ander ziekenhuis te komen. Het kan zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat het bloed bij u kan worden afgenomen, dit is geen probleem. Gegevens uit de CONCOR DNA-bank zullen worden gekoppeld aan de CONCOR-registratie. Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen deze koppeling.

Bewaartermijn:

Uw DNA zal binnen de CONCOR DNA-bank 50 jaar worden bewaard. Bij genetisch onderzoek is het namelijk van belang meerdere generaties in beeld te hebben.

Wat doen wij met bevindingen die uit wetenschappelijk onderzoek met uw DNA naar voren komen en die voor u persoonlijk of voor uw verwanten van belang kunnen zijn?
Het is niet uitgesloten dat er tijdens de uitvoering van toekomstig wetenschappelijk onderzoek met uw DNA zaken naar voren komen die van belang zijn voor uw gezondheid en/of de gezondheid van uw familieleden. U moet dan denken aan bevindingen die wijzen in de richting van een ziekte of aandoening of een verhoogd risico daarop, bijv. veroorzaakt door een erfelijke afwijking die ook bij uw familieleden kan voorkomen. We zullen u van zulke bevindingen op de hoogte stellen indien deze wijzen op een ernstig gezondheidsprobleem of ‐risico waarvoor behandeling beschikbaar is. We zullen steeds zorgvuldig afwegen of het echt nodig is om u van zo’n bevinding op de hoogte te stellen. In dat kader vragen we advies aan een commissie van het ziekenhuis die hierover meedenkt. Mocht u toch niet geïnformeerd willen worden, dan kunt u niet aan de CONCOR DNA-bank meedoen.

Aan nader onderzoek meewerken:           

Het kan zijn dat tijdens een onderzoek een variatie wordt gevonden in uw DNA, waarvan niet duidelijk is of deze enige betekenis heeft en of deze verband houdt met het ontstaan van uw hartafwijking. Het kan dan vanuit wetenschappelijk oogpunt wenselijk zijn om hier verder onderzoek naar te doen. Wij vragen u of u ermee akkoord gaat dat u dan door uw behandelend cardioloog benaderd wordt om mee te werken aan dat onderzoek. U ontvangt dan verdere informatie en kunt dan beslissen om wel of niet mee te doen aan het nader onderzoek.

Intrekken toestemming:

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw lichaamsmateriaal en persoonsgegevens altijd weer intrekken.
Uw lichaamsmateriaal en uw onderzoeksgegevens worden na intrekking van uw toestemming vernietigd.
Als er al metingen met uw lichaamsmateriaal en analyses met de gegevens zijn gedaan, dan worden die resultaten nog wel gebruikt.

   Uw privacy wordt beschermd:

Om uw privacy te beschermen krijgen uw lichaamsmateriaal en gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen onder verantwoordelijkheid van de beheerder van de biobank. Lichaamsmateriaal en gegevens die naar andere onderzoekers worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek met uw lichaamsmateriaal zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Voor deze DNA-bank is een privacyreglement opgesteld.Hierin zijn uw rechten en onze plichten beschreven.De Biobanktoetsing Commissie ziet erop toe dat dit reglement door ons wordt nageleefd.

 

 

Nog vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de informatie nog vragen heeft.

  • Als u vragen heeft over de CONCOR-Registratie en/of DNA-bank:
    U kunt contact opnemen met een researchmedewerker van het CONCOR-project via telefoonnummer 020-5667644/5668017 of per e-mail via info@concor.net
  • Bij vragen of klachten over de omgang met uw persoonsgegevens:
  • U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van het AMC via fg@amc.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl
  • Als u met een onafhankelijke arts wilt spreken:
    Indien u behoefte heeft om over het CONCOR-project overleg te hebben met een onafhankelijk arts kunt u contact opnemen met Mevr. dr. M.M. Vis, cardioloog Amsterdam UMC, locatie AMC, Telefoon 020-5668306.